Organisationsforandringer eller forbedringer er ofte båret af visioner, ny teknologi, ny lovgivning eller ændrede forventninger hos borgere-beboere-brugere-medarbejdere eller ledelse.

Det er systemer, strukturer og medarbejdere, der ofte er bærere af det, der skal forandres eller forbedres. Vi arbejder med, at nødvendigheden er udgangspunktet og derfor skal være umisforståelig.

Driftseffektivisering, Forvaltningsrevision og forretningsgange

I forbindelse med boligorganisationens strategiarbejde og fokus på driftseffektivisering, kan man identificere fokusområder vha. nogle værktøjer. Det kan udmønte sig i forslag til driftseffektivisering og mulige kvalitetsløft af konkrete opgaver og kan dermed både støtte bestyrelse, ledelse og medarbejdere. I boligorganisationens økonomi og nøgletal kan man se, hvor der er mulighed for effektiviseringstiltag.

Vi tilbyder analyser baseret på en sammenligning med andre tilsvarende organisationer eller boligafdelinger og udarbejder anbefalinger til fokusområder, som bestyrelse og ledelse kan arbejde videre med.

Vi bistår med at implementere de områder, I vælger at fokusere på, og vi understøtter det videre arbejde i bestræbelserne på at nå de definerede mål. Vi tilbyder også en afsluttende rapportering og evaluering af de respektive projekter.

Forretningsgange

Har jeres organisation beskrevet alle væsentlige forretningsgange? Ellers kan vi tilbyde at udføre denne opgave sammen med jer.

I fællesskab udarbejder vi et overblik over de forretningsgange, der skal beskrives. Vi laver interviews med medarbejdere, som i det daglige udfører de respektive opgaver. Vi fører pennen og stiller de relevante/kritiske spørgsmål, som måske kan bidrage til et kvalitetsløft eller en effektivisering af opgaven.

Vi udarbejder vedligeholdelsesvenlige skabeloner til jeres forretningsgange, som passer til organisationens sædvanlige udtryk og ønskede medie (papir, dokumentarkiv, Intranet osv.).

Undervejs i processen fokuserer vi på, om forretningsgangen kan være et element i organisationens Forvaltningsrevision.

Forvaltningsrevision

Har jeres boligorganisation allerede fastlagte mål for Forvaltningsrevisionen, tager vi afsæt i disse. Alternativt udarbejder vi en analyse af økonomi, nøgletal og forretningsgange, som giver jer overblik og inspiration til at definere de mål og delmål, organisationen ønsker at opnå på kort og på lang sigt.

Vi sammenfatter de emner og områder, der skal udføres Forvaltningsrevision på. I fællesskab fastlægger vi operationelle mål, som tager sit udspring i nuværende forhold, vores anbefalinger og/eller jeres konkrete målsætninger. Vi udfører målinger efter retningslinjer aftalt med jer. Vi evaluerer og rapporterer udfaldene, kommer med vores anbefalinger og i fællesskab redefinerer vi om nødvendigt metoder og målsætninger.

Medarbejderseminarer

Har I fokus på trivsel på arbejdspladsen, involvering af medarbejdergruppen i udarbejdelse af strategi og mål i organisationen, som skal udvikles på et medarbejderseminar? Skal jeres kundeperspektiv f.eks. gentænkes med jeres digitaliseringsstrategi eller er I blevet fusioneret og en sammenbragt kultur-familie?

Vi tilbyder proces og facilitering af medarbejderseminarer, hvor udvikling, samskabelse, værdier, trivsel, ny organisering eller andet enten skal skabes eller integreres ved medarbejdernes bidrag.

Medarbejdertilfredshed og medarbejdertrivsel

Trænger ledelsen til at tage temperaturen på virksomhedens trivsel og medarbejdernes (u)tilfredshed? Ønsker I at arbejde med særlige fokusområder som drivkraft til at udvikle og nytænke i organisationen?

Vi tilbyder analyse og måling af trivsel, forandringer, tilfredshed i organisationen. Vi gennemfører elektronisk eller som interviews af enkeltpersoner eller grupper. Vi foretager dataindsamlingen, vi afrapporterer og vi tilbyder procesfacilitering, hvis I vil have resultaterne til at arbejde.

Internt kursus om MUS-opkvalificering af ledere med personaleansvar

Holder I MUS i organisationen, er der al mulig grund til at sikre ’mening med’ jeres koncept og jeres tilgang i hele virksomheden. Hvis I har én. En stor fælde er at oparbejde en forskel mellem ledelsens intentioner og oplevelsen af de reelle MUS-forløb, som afvikles. En anden stor fælde er, at ledelsen tror, at man har den tilstrækkelige kommunikation med hver enkelt medarbejder i dagligdagen – uden at det er tilfældet og samtidig parkerer, udskyder eller måske udvander indholdet i MUS-samtalen for både medarbejder og leder.

Vi tilbyder internt kursus for alle organisationens ledere med fokus på opkvalificering af gennemførelse af en MUS-samtale med fokus på nødvendigheden, brug af evt. samtaleskema, opfølgning, træning, spørgeteknik, roller og inddragelse af organisationens politikker og kultur.

Vi tilbyder også at udarbejde jeres eget interne MUS-koncept. Vi tilrettelægger et koncept med jer. Vi kan forbedre det koncept, I bruger og integrere jeres organisationskultur og nødvendigheder tilpasset jeres behov. Vi udarbejder skemaet og justerer med jer i ledelsen eller i Samarbejdsudvalg el. lign forum. Vi tager udgangspunkt i, hvor I står.

Fundraising

Har I det gode projekt men ingen penge? Har I en vild idé, som I ikke ved, om man kan søge fondsmidler til? Eller mangler I tid, hjælp eller inspiration til at få jeres egen fondsansøgning gennem nåleøjet?

Sammen med vores samarbejdspartner PrimusMotor tilbyder vi hjælp hele vejen eller på forskellige stadier. Vi laver en gennemarbejdet strategi og en dedikeret indsats for, at I kan nå hele vejen. For at skaffe de nødvendige midler tilbyder vi jer hjælp til følgende:

  • Projektvurdering
  • Projektstrategi
  • Ideudvikling og projektudvikling
  • Fondsstrategi
  • Budget og økonomi
  • Bruger/borger/beboerinddragelse
  • Fondansøgning

Se mere om PrimusMotors arbejdsmetoder, erfaringer og cases om gennemførte fundraising forløb på www.primus-motor.com