Den dygtige bestyrelse sikrer organisationens fremtid, skaber strategisk overblik og værdiskabelse i organisationen.

Den dygtige bestyrelse har en god bestyrelsesledelse og et stærkt samarbejde med bestyrelsesmedlemmer, der fagligt følger med og er klædt på til opgaverne.

Strategi og visionsseminar

En plan for fremtiden er en fælles retning for bestyrelsen og direktøren men også en nødvendig kurs, som medarbejderne kan styre efter. Hvis planen mangler, hvem styrer så organisationen?

Vi tilbyder strategi- og visionsseminarer. Vi uddanner bestyrelsen i strategisk tænkning og strategisk arbejde og hjælper bestyrelsen igennem en proces, hvor fremtidens retning, vision og mål overvejes, drøftes og besluttes i involverende procesforløb. Når og hvis I finder det anvendeligt, inddrager vi også medarbejdernes erfaringer og udviklingsperspektiver via et medarbejderseminar. Resultatet bliver skarpe mål og konkrete prioriteringer for bestyrelsens fremtidige arbejde.

Vi hjælper jer til at tage afsæt i, hvor I er nu og guider jer igennem, så I både husker de lange skridt, udfordringer, muligheder, samarbejdspartnere, arbejdspladsen og ikke mindst – dem og det, I er der for. Vi inddrager den nyeste lovgivning, politiske fokusområder og jeres eget DNA.

Bestyrelsens ansvar og funktioner

Som overoverordnet ledelse af en boligorganisation har bestyrelsen i praksis ansvar for det meste. Det gælder økonomien, driften, arbejdspladsen og beboerdemokratiet og at alt praktiseres efter den gældende lovgivning. Det kræver stor indsigt, viden og overblik i hele bestyrelsen.

Vi tilbyder seminar eller kursus med emner, der præciserer alle bestyrelsens ansvarsopgaver, kompetencer, pligter, interne og eksterne samarbejdsrelationer, arbejdsgiveransvar, etik, habilitet, tavshedspligt, information, kommunikation og rolle ift. beboerdemokratiet.

Vi tilbyder også hjælp til, at I får drøftet og udarbejdet/fornyet en forretningsorden for bestyrelsens arbejde, for bestyrelsesledelsens arbejde og for et evt. forretningsudvalg. Et veldefineret arbejdsgrundlag gør bestyrelsesarbejdet nemmere og mere værdifuldt.

Bestyrelsesevaluering og værdiskabelse

God bestyrelseskultur kommer sjældent af sig selv. Hvornår drøftede I sidst, hvordan I laver bestyrelsesarbejde med solidt samarbejde på de indre linjer, et tæt samarbejde med direktøren og tydelig kommunikation internt med beboerdemokratiet og eksternt overfor kommune, samarbejdspartnere, leverandører og lokalsamfund? Og hvordan sikrer I, at I som samlet bestyrelse skaber værdi for organisationen?

Vi tilbyder at gennemføre en samlet bestyrelsesvurdering af, hvordan samarbejde og arbejdsform kan forbedres efter bestyrelsens behov og udvikles efter gældende lovgivning og tidssvarende fokusområder. Bestyrelsesevalueringen omhandler mødeformer, bestyrelseskompetencer, bestyrelsesledelse, internt- og eksternt samarbejde, strategisk arbejde og kommunikation m.m. samt jeres fokusområder.

Alle bestyrelsesmedlemmer svarer individuelt på et spørgeskema. Resultaterne præsenteres som ét samlet resultat. Herfra udvikler vi sammen med bestyrelsen initiativer til fornyelser og forbedringer i bestyrelsesarbejdet i overensstemmelse med jeres egne fokusområder. Vi aftaler forløbet med jer, som I ønsker det gennemført og med de emner, som er nødvendige og aktuelle for jeres bestyrelse.

Fusion og sammenlægning

Måske overvejer I som almen boligorganisation at blive større, at gå sammen med andre eller måske tænker I, om der kan findes en anden- og mere effektiv administrationsform!

Ønsker I blot at vide mere om de forskellige administrationsformer der findes i den almene boligsektor eller at høre hvordan et sammenlægningsforløb kan forløbe, tilbyder vi oplæg om mulige administrationsformer, involverende dialogmøder og præsentation af juridiske, økonomiske og tekniske hensyn og overvejelser, I skal tage stilling til.

Vi tilbyder også at hjælpe jer hele vejen. Fra gennemførelse af en måske svær men strategisk beslutning i bestyrelsen og gennem hele processen indtil den øverste myndighed skal godkende. Vi tilbyder procesforløb, hvor I med én eller flere nye samarbejdsparter finder en ny vej sammen.

Vi guider jer, strukturerer forløbet med processtøtte, inddrager beboerdemokratiet og medarbejderne. Vi hjælper med en kommunikationsplan for både den interne og eksterne kommunikation. Vi udarbejder oplæg, samarbejdsaftale/fusionsdokument, pressemeddelelser, informationsbreve til beboere og sikrer udarbejdelse af nye vedtægter. Vi guider jer gennem juridiske, økonomiske og tekniske hensyn og krav. Vi tilpasser forløbet til jeres ståsted og behov.

Økonomi, benchmark, nøgletal og egenkontrol

Den almene sektors økonomi er kompleks. Økonomien i den enkelte afdeling, i boligorganisationen, Landsbyggefonden, pengestrømme, indtægter, udgifter og huslejedannelsen er grundlæggende viden for alle medlemmer af organisationsbestyrelsen.

Vi tilbyder forskellige undervisningsforløb om økonomien i den almene sektor.

Det kan f.eks. være et kursus om alt fra finansiering til budgetter med henlæggelser, vedligeholdelsesplaner og regnskab til huslejefastsættelse kombineret med en gennemgang af kompetencefordelingen i fht. økonomien i organisation og afdelinger.

Det kan også være et kursus med fokus på organisationsbestyrelsens muligheder for overblik og fokusområder via nøgletal, benchmark-analyser, forvaltningsrevision til egenkontrol og styringsdialog. Vi tilbyder rapportering, evaluering og opfølgning. Og vi tilbyder hjælp til udfærdigelse af forretningsgange inkl. beskrivelser, effektiviseringskrav, og definition af kvalitetsmål samt anbefalinger til forretningsfokus.

Vi skræddersyr forløb efter jeres ønske og med udgangspunkt i gældende lovgivning, nye tiltag og politiske fokusområder, som har betydning for økonomien.

Vi tilbyder også kurser for afdelingsbestyrelser med indføring i budgetter, vedligeholdelse og kompetencefordelingen mellem de beboerdemokratiske aktører.

Lokal interessevaretagelse og alment samfundsansvar

Almene boligorganisationer er tæt knyttet til lokalpolitiske samarbejdspartnere. I er en vigtig aktør i lokalsamfundet og løfter mange opgaver for hele samfundet. Spørgsmålet er om I er synlige nok? Om borgere og politikere generelt, det lokale erhvervsliv, områdets frivillige m.fl. kender jeres DNA og ser jeres store potentiale.

Vi tilbyder hjælp og inspiration til at få fokus på det almene samfundsansvar som et element i jeres strategiarbejde, jeres kommunikation og jeres styringsdialog, så I får skabt initiativ, bliver mere synlige og øger stoltheden omkring boligorganisationens mange indsatser og ansvar.

Internt samarbejde og profiler der kæmper om pladsen

En bestyrelses arbejdsrutiner kan være velovervejede – men kan også bygge på vaner og rutiner. De kan ofte trænge til et gennemsyn og nytænkning med fokus på arbejdsfordelingen, beslutningsevnen og værdiskabelsen.

Vi tilbyder bestyrelsesseminar, hvor vi i samarbejde med jer sætter nogle eller alle følgende temaer i spil, for at få jer til at ’spille hinanden bedre’: Roller, personlige profiler, individuelle og kollektive kompetencer, adfærd, ressourcer og balance mellem formelle og uformelle styringsredskaber.

Ny bestyrelse – nye medlemmer – nystartet bestyrelsesarbejde

Får jeres nye bestyrelsesmedlemmer en chance for at gøre en god figur og bidrage? Har I en plan for introduktion af nye og en indføring til bestyrelsesarbejdet generelt, forventninger til arbejdet, mødestrukturer, lovgivning og basisviden om organisationen?

Vi kan hjælpe jer på flere måder. Vi kan afholde et kursus for nye (og de erfarne) i bestyrelsen med introduktion til hele området, lovgivningen mv. og lave programindholdet sammen med jer, så fokus ligger, hvor I ser behovet.

Vi kan også hjælpe jer med at lave en introduktions- og uddannelsesplan, som bliver en integreret del af bestyrelsens arbejde, så der fremover tages professionel hånd om at integrere og oplære nytilkomne bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelseskommunikation

Med den digitale udvikling og digital tilvænning hos os mennesker, stilles der pludselig krav om 24/7 kommunikation, hurtigere respons og mange platforme, der skal favnes og vælges mellem. Står de rigtige budskaber på jeres hjemmeside? Og er det, der står (rigtigt) nok? Optræder I på de rigtige platforme og hvad skal være jeres primære digitale kommunikationsindsatser?

Den almene boligorganisations kommunikationsflade er stor. Både internt ift. beboerdemokratiet og beboerne. Men også eksternt i fht. det omgivende samfund, kommune, samarbejdspartnere leverandører og potentielle nye lejere.

Vi tilbyder kurser til organisationsbestyrelsen, som ønsker at sætte kommunikation på dagsorden med inspiration og dialog om digital kommunikation og selvforsvar forud for ny kommunikationsstrategi eller andre tiltag.

Vi skræddersyr et forløb med jer efter forudgående møde. Vi sparrer med jer og udfordrer jer med de aktuelle krav og tendenser i den almene sektor og det omgivende samfund. Vi bruger dygtige samarbejdspartnere, hvis vores viden og inspiration ikke rækker til jeres behov.

Mødeledelse, mødefacilitering og rolleforståelse for bestyrelsesledelser

Bliv den ledelse, bestyrelsen har brug for. Boost bestyrelsesmedlemmernes bidrag og trivsel, så der kommer fokus på værdiskabelse. Skab motiverende møder, hvor alle har forståelse for et fælles arbejdsgrundlag og trives med gode og inspirerende dialoger.

Vi tilbyder bestyrelsesledelser korte eller længere forløb, hvor vi træner og udvikler jeres ledelse af bestyrelsen.

Vi tilbyder undervisning og redskaber så I kan tackle udfordringer og skabe udvikling i praksis og gode møder i bestyrelsesarbejdet.

Vi tilbyder individuelle profilafklaringer, personlig rådgivning og inspiration ift. at jeres specifikke arbejdsform, så du/I bliver bedre til, at lede daglige opgaver og det langsigtede forløb i bestyrelsen.

Også en samlet bestyrelsesledelse med formand og næstformand eller et helt forretningsudvalg kan være sammen i et forløb.

Bestyrelsesudviklingssamtaler

Enhver bestyrelsesledelse kan med stor fordel gennemføre individuelle udviklingssamtaler med alle bestyrelsesmedlemmer en gang om året. Dermed kan trivsel, udvikling og godt samarbejde komme i tale og det enkelte bestyrelsesmedlems behov og udvikling kan støttes.

Bestyrelseslederen får dermed en øget viden om, hvordan han/hun kan blive en bedre bestyrelsesleder for den enkelte, og der kommer fokus på den enkeltes bidrag til bestyrelsens arbejde.

Vi tilbyder inspiration og rådgivning samt samtaleskema om:

  • Mødeledelse- og facilitering
  • Kompetenceudvikling
  • Involvering af forskellige profiler/typer og erfaring hos bestyrelsesmedlemmer
  • Samarbejde med- og arbejdsgiveransvar overfor direktøren
  • Afklaring af din/jeres ledelsesprofil og drøftelser af, hvordan du/I fungerer som sparringspartner, strateg, repræsentant for organisationen, motivator, med- og modspiller samt leder for bestyrelsen som samarbejdsorgan
  • Trivsel i samarbejdsformen

Vi præsenterer mulighederne og skræddersyr det efter jeres ønsker og behov.

Direktørudviklingssamtale

Organisationsbestyrelsen har arbejdsgiveransvar overfor direktøren og er ansvarlig for både ansættelse og afskedigelse – men har også pligt til at sikre en række forhold i ansættelsesperioden for direktøren og dennes trivsel i jobbet. Samarbejdet skal fungere godt både med bestyrelse og med bestyrelsesledelsen og direktørkontrakten skal holdes tidssvarende.

Vi tilbyder inspiration, rådgivning og værktøjer, som kan styrke bestyrelsesledelsen i en årlig udviklingssamtale med direktøren. Vi tager udgangspunkt i et samtaleskema og giver anbefalinger og træning i initiativ, forberedelse, dialog, håndtering af uenighed og udfordringer.

Vi tilbyder desuden forberedende møder med begge parter. Vi faciliterer gerne hele processen eller efter jeres ønske og behov og i respekt for tavshedspligt og etiske regler for vores involvering. Vi kan være tredjepart med en klart defineret rolle, som afstemmes og godkendes af alle parter.