Frivilligheden blomstrer – i alle aldre. Foreningslivet er under forandring. Kommuner og foreninger arbejder oftere sammen og laver fælles strategier.

Men hvad med beboerdemokratiet, fællesskabet og frivilligheden? Der kaldes på de unge, mens fornyelse og trivsel er på dagsorden. Men er der plads og albuerum. Og kan de unge spejle sig i noget, de kender?

 

Beboerdemokratiets regler, roller og samarbejdsflader

Lovgivningen om den almene boligsektor er fundamentet for beboerdemokratisk arbejde med indflydelse, kompetence, mødestrukturer, samarbejdsflader og økonomi. At have forståelse og viden om de forskellige regler og rammer, kan styrke beboerdemokratiet og beboertilfredsheden.

Vi tilbyder kurser om de beboerdemokratiske regler, den almene sektors historik, boligorganisationens opbygning, økonomiske rammer, rollerne i beboerdemokratiet og bestyrelsesarbejdets ansvar og opgaver.

Vi tilbyder også kortere eller længere oplæg om beboerdemokrati på repræsentantskabsmøder eller generalforsamlinger el.lign.

Økonomi: Budgetforståelse og budgetformidling

Organisationsbestyrelsen har det overordnede ansvar for økonomien i boligorganisationen og afdelingerne er samtidigt selvstændige økonomiske enheder. Hvordan skal det forstås og hvor langt rækker indflydelsen egentligt for beboerne i det daglige?

Vi tilbyder oplæg og kurser om økonomien i boligorganisationen og i den enkelte afdeling om indtægter, udgifter og huslejedannelsen samt budget, vedligeholdelsesplaner, henlæggelser og regnskab. Vi gennemgår kompetencefordelingen og dermed beboernes indflydelse via afdelingsmødet samt kontoplan, så deltagerne får forståelse for, hvilke budgetposter, man har reel indflydelse på, og hvilke der er underlagt love og regler.

Vi tilbyder desuden undervisning i formidling af budgetter for beboerdemokrater. Dels med inspiration til afdelingsbestyrelsens egen formidling og dels med inspiration til grafiske illustrationer af budgettets konsekvenser for huslejeændringer.

Beboerdemokrati og kommunikation i fht. boligsociale helhedsplaner

Når organiseringen af boligsociale indsatser i dag tilrettelægges, er det i samarbejde med kommunen og med ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til de mest markante problemer i boligområdet. De mange indsatser ligger ofte uden for afdelingsbestyrelsens og det beboerdemokratiske ansvarsområde. Det kan skabe behov for øget kommunikation med beboerdemokratiet for at holde sammenhængskraften og samhørigheden.

Vi tilbyder kurser og oplæg om beboerdemokratiet og det boligsociale arbejdes mange snitflader. Vi sætter fokus på beboerdemokratiske regler og kompetencer i afdelingerne samt på de kommunikationstiltag, der kan afhjælpe, hvis strukturen bliver uoverskuelig.

Vi tilpasser kurser og oplæg efter jeres behov og tilbyder procesforløb, der kan skabe ønsker til udvikling af endnu bedre samarbejde i og omkring de boligsociale helhedsplaner.